اعضای حقیقی

Login
ورود
Register
ثبت نام
Login
مجوز و پروانه

اعضای حقوقی

Login
ورود
Register
ثبت نام

حتما Silverlight را از اینجا دانلود و نصب کنید!

بهتر است از مرورگر های IE8، FireFox و یا Chrome استفاده نمایید.

امکانات


راهنمای ثبت نام


درباره
سازمان

جستجوی اعضای سازمان

پرسش های متداول


دانلود قوانین و مقررات سازمان نظام مهندسی


درباره خدمات ارائه شده


اشتراک در فصلنامه

اخبار


تبلیغاتبرای تبلیغ با این شماره
88968809
تماس بگیرید

ویا درخواست خودرا به ایمیل زیر ارسال نمایید

info@iaeo.org

تماس با ما

سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی جمهوری اسلامی ایران


نشانی: تهران – بلوار کشاورز – خیابان برادران شهید عبداله زاده – کوچه شهید شهرستمی – شماره۲
صندوق پستی: ۵۶۱-۱۴۱۴۵


www.iaeo.org
www.iaeo.ir
info@iaeo.org

شرح نشانه (آرم) سازمان
الف: کتاب و قلم: نماد علم و دانش است. کلیه نمادهای به کار رفته در نشانه متکی بر کتاب و علم و دانش هستند و قلم در بالای شاخص گندم نیز این معنا را تایید می کند که در واقع نیروی انسانی متخصص اساس توسعه و بالندگی می باشد.
ب: فرم مرکزی طرح یک قطه آب است که نشان از محوری بودن نقش آب در کشاورزی دارد به ویژه در کشور ما که در یک منطقه خشک و نیمه خشک قرار گرفته است.
ج: شاخه گندم و فرم کلی درخت: نماد کلی بخش کشاورزی و تولیدات مربوط به این بخش می باشد.
د: دست ها: اشاره به نقش حمایتی سازمان در توسعه بخش کشاورزی است که از طریق حمایت از مهندسین کشاورزی و کسانی که از خدمات آنها استفاده می نماید اقدام می شود.
ه: چرخ دنده ها: نماد فنآوری، مهندسی و فعالیت های صنعتی به عنوان مکمل بخش کشاورزی آمده است.
و: شاخه زیتون: نشانه درخت مقدس زیتون که در این نشانه نماد منابع طبیعی است که بستر توسعه پایدار در همه زیر بخش ها می باشد.
ز: توازن در دو نیمه طرح: بیانگر نقش تعادل و نظم در مجموعه عوامل موثر در توسعه پایدار و توفیق سازمان می باشد.